Pokrzywdzony w sprawie karnej


Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Pokrzywdzony nie tylko może ale wręcz powinien od pierwszych chwil postępowania karnego ustanowić swojego pełnomocnika w osobie adwokata.

Ustanowienie adwokata gwarantuje pełne zabezpieczenie interesu pokrzywdzonego:

  • adwokat może w imieniu pokrzywdzonego sporządzić i wnieść zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
  • adwokat może być również obecny przy składaniu przez pokrzywdzonego zeznań i asystować prawnie przy innych czynnościach w postępowaniu karnym,
  • adwokat może w imieniu pokrzywdzonego, aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, złożyć wniosek o orzeczenie w wyroku obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

 

Postępowanie przygotowawcze

Postępowanie karne gwarantuje pokrzywdzonemu szereg uprawnień:

  • może składać wnioski o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia,
  • w razie okazania innej osoby pokrzywdzonemu, może on domagać się, aby czynność tę przeprowadzono w sposób wyłączający możliwość rozpoznania pokrzywdzonego,
  • za zgodą prowadzącego postępowanie może przeglądać akta i sporządzać z nich odpisy,
  • może złożyć zażalenie na odmowę wszczęcia albo umorzenie dochodzenia/śledztwa,
  • może wnieść do sądu akt oskarżenia o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego w razie powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania przygotowawczego (tzw. subsydiarny akt oskarżenia). Akt oskarżenia winien być sporządzony i podpisany przez adwokata,
  • w razie uchylenia lub zmiany tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego na inny środek zapobiegawczy, prokurator powiadamia o tym niezwłocznie pokrzywdzonego.

 

Postępowanie sądowe

W postępowaniu sądowym pokrzywdzony jest stroną jeżeli występuje w charakterze oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.

Jeżeli pokrzywdzony chce być stroną w postępowaniu sądowym w sprawach z oskarżenia publicznego musi – do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego – złożyć oświadczenie, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

W sprawach z oskarżenia prywatnego pokrzywdzony może jako oskarżyciel prywatny wnosić i popierać oskarżenie do sądu.

Tylko gdy pokrzywdzony działa w charakterze strony ma prawo przed sądem: składać wnioski dowodowe, zadawać pytania przesłuchiwanym, złożyć apelację od wyroku. Jeżeli wyrok został wydany przez sąd okręgowy, a pokrzywdzony nie ustanowił wcześniej pełnomocnika, apelacja powinna być sporządzona i podpisana przez adwokata.

Pokrzywdzony ma prawo do udziału w posiedzeniach sądu dotyczących: warunkowego umorzenia postępowania, skazania oskarżonego bez rozprawy, a także brać udział w rozprawie.

Pokrzywdzony ma prawo sprzeciwić się wnioskowi oskarżonego o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego.

 

Tekst odnosi się do stanu prawnego aktualnego na dzień 09.04.2017r.

Adwokat Jarosław Wyrębski
   +48 605-268-431

Adwokat Bartosz Hernacki
   +48 886-12-12-77